Desatero SKAV

Stálá konference asociací ve vzdělávání má Desatero o vzdělávání, se kterým výrazně souzníme. Jak konkrétně jsou jeho body naplňovány v Talnetu?

 1. Usilujeme o společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí, založenou na svobodě a zodpovědnosti každého jedince.
  Vnímáme nadané a motivované jedince jako důležitou součást společnosti. Věříme, že pokud se takovým lidem dostane podpory a dobrých podmínek k rozvoji, mohou tak nalézt osobní naplnění a zároveň prospívat společnosti jako budoucí vědci, inženýři, doktoři, nadšení učitelé atp.
 2. Smyslem vzdělávání je, aby každý mohl rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život.
  Podle nás může být smyslů vzdělávání mnoho a chceme poskytnout prostor pro každý z nich. Proto je důležitá diverzita aktivit, které jsou mládeži nabízeny.
 3. Chtít se učit je přirozené a kvalitní vzdělávání z toho vychází. Bez vnitřní motivace se nerozvíjí sebeúcta, odpovědnost a samostatnost.
  Žádné aktivity nejsou povinné a ve většině případů není problém zrušení účasti na aktivitě v jakémkoliv stádiu, neboť stavíme na skutečnosti, že vzdělávací aktivita je nejprospěšnější v případě, když je vykonávána dobrovolně. I tak se však snažíme nastavit takové podmínky, abychom co nejvíce podpořili chuť účastníků se vzdělávat. Žáky v jejich zájmech podporujeme a motivujeme je k jejich rozvíjení.
 4. Kvalitní učení a rozvoj osobnosti probíhá výhradně v prostředí vzájemnosti, bezpečí, důvěry a smysluplných podnětů.
  Věříme, že učení se novým znalostem a dovednostem není jen o tvrdých datech a už vůbec ne o soutěžení, ale je potřeba komplexní přístup s ohledem na potřeby jedince, rozvoj komunikačních schopností, budování zdravého sebevědomí a respektu k sobě i k ostatním.
 5. Učíme se od sebe navzájem. Interakce v kulturně, sociálně, věkově i jinak různorodé skupině tomu napomáhají.
  Cílová skupina žáků základních a středních škol z území celé České republiky implikuje vznik opravdu různorodých skupin. Pozorujeme, že právě kvůli různorodosti žáci získávají povědomí o jiných disciplínách, které zajímají jejich kamarády, a tak se mohou navzájem obohatit různými náhledy na svět.
 6. Každý se učí jinak. Proto považujeme za nezbytné respektovat potřeby každého jedince a poskytovat mu podporu k nalezení jeho vlastní cesty.
  V oblasti talentovaných tato formulace platí dvojnásob – ke každému podpořenému žákovi proto přistupujeme maximálně individuálně a snažíme se diferencovat všechny realizované aktivity tak, aby si každý žák mohl vybrat tu, která mu je nejpřirozenějším zdrojem nových informací, vědomostí a schopností.
 7. Vzdělavatel je průvodcem na cestě vzdělávání. Je zodpovědný za vytváření podmínek, prostředí a podnětů.
  Jsme přesvědčeni, že žák a jeho pedagog mohou být rovnocenní partneři a mohou se vzájemně obohacovat v dialogu. Nečiníme tedy velké rozdíly a klademe důraz na přátelský přístup, respekt a naplňování individuálních potřeb.
 8. Vzdělavatel poskytuje cílenou zpětnou vazbu, která napomáhá učení a rozvoji osobnosti.
  Díky naprosto individuálnímu přístupu je schopen vedoucí dané vzdělávací aktivity poskytnout zpětnou vazbu danému účastníkovi a podpořit ho v souladu s touto vazbou. V mnoha případech jsou účastníci našich aktivit s námi po dobu mnoha let a lze tak vidět jejich pokrok, který je jistě podpořen právě tím, že žáci dostávají reakce na svou práci bez pachuti klasického školního hodnocení.
 9. Jen společnou péčí všech vytvoříme prostředí, kde vzdělávání bude kvalitní a pro každého. Rolí státu je zajistit svobodu a spravedlnost ve vzdělávání.
  Naše aktivity jsou otevřeny všem zájemcům bez ohledu na věk (tedy v rámci cílové skupiny projektu), pohlaví, náboženskou nebo sexuální orientaci. Protože máme nezanedbatelné množství online aktivit, není přihlášení závislé ani na bydlišti zájemce. Pokud je to možné, snažíme se aktivity realizovat pro uchazeče bezplatně nebo s malým účastnickým poplatkem, přičemž v tom případě nabízíme možnost jeho snížení nebo odpuštění v případě tíživé sociální situace – ani finanční situace rodiny účastníka by tak neměla být překážkou pro účast na realizovaných aktivitách. Talent potřebuje péči bez ohledu na původ a zázemí.
 10. V konečném důsledku každý člověk odpovídá za své vzdělávání sám.
  Každý si určuje, kolik a jak toho bude dělat, protože každý má své individuální potřeby. Naše poslání je poskytnout k tomu dobré podmínky, ať už to daný žák vidí jakkoli.